Przejdź do treści

Prof. zw. dr hab. dr hc. Bogusław Buszewski, czł. rzecz. PAN

Prof. zw. dr hab. Bogusław Buszewski jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii fizycznej. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1986 r. otrzymał stopień doktora na Wydziale Technologii Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1994 i 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora chemii i prof. zwyczajnego. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Instytucie Chemii Organicznej na Uniwersytecie w Tybindze, jak również wielu innych stypendiów w uznanych ośrodkach naukowych (Kent State University, OH; Kyoto Institute of Technology; Lund University, ect). Zainteresowania naukowe prof. Buszewskiego związane są z chemią analityczną, medyczną, materiałową i środowiska jak też fizykochemią zjawisk powierzchniowych oraz z zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych (HPLC, SPE, GC, CZE, P&T/GC, GC/MS, LC/MS). Zajmuje się również metodami przygotowania próbek, spektroskopią i chemometrią. Jest autorem i współautorem ponad 770 publikacji 58 patentów i licznych wykładów na zaproszenie. Należy do grona najczęściej cytowanych polskich chemików (ponad 29 000 cytowań, h = 74. Promotor 47 doktoratów i opiekun 25 zakończonych habilitacji. Sześciu jego uczniów jest profesorami tytularnymi. Za liczne zasługi Profesor był wielokrotnie wyróżniany w kraju i za granicą, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Thorunium i Za Zasługi dla UMK, Medalem im. prof. W. Kemuli i Medalem im. J. Śniadeckiego, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego i Mołdawskiej Akademii Nauk oraz nagrodami, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Fundacji Humboldta, EuCheMS, Naczelnej Organizacji Technicznej, PTChem, Nagrodą i Medalem im. prof. R. Kaliszana (Polpharma SA, Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz subwencji profesorskiej „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy Nagroda PAN im. M. Skłodowskiej Curie. Prof. Buszewski uhonorowany został godnością profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, oraz doctora honoris cause w sześciu ośrodkach akademickich w kraju i za granicą. Sprawował funkcję prezesa Societas Humboldtiana Polonorum, prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego i prezydenta European Society for Separation Science (po dwie kadencje). Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (dwie kadencje). Obecnie jest vice-przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz przewodniczącym Central European Group for Separation Sciences. Jest również członkiem rzeczywistym PAN i Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki (Salzburg, Austria). Jest pomysłodawcą i aktualnie kieruje Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu.