Przejdź do treści

Polityka prywatności Kongresu 3W – WODA, WODÓR, WĘGIEL

Niniejszy dokument jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) w zakresie przetwarzania danych osobowych, a w zakresie zarządzania plikami cookies z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§1
Informacje Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez stronę  www.kongres3w.pl jest  Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7; 00-955, adres dla doręczeń VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.
 2. Dane kontaktowe:
 • Adres do korespondencji: VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, e-mail: kongres3w@bgk.pl.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iod@bgk.pl .
 1. Informacje o Kongresie dostępne są na stronie internetowej www.kongres3w.pl (zwanej dalej Stroną Internetową).
 2. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i jej zawartości należą do Organizatora. Organizator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie Internetowej, w całości lub w części.
 3. Nazwa Strony Internetowej, logo, zasady działania Strony Internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

§2
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wypełniając formularz, Uczestnik oświadcza, że podane dane są prawdziwe.
 2. Administrator przetwarza pozyskane w ten sposób dane osobowe w celu:
 • organizacji i przeprowadzenia wydarzenia na podstawie akceptacji regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako organizatorze wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Okres przetwarzania Danych Osobowych:
 • dane przetwarzane na potrzeby przygotowania wydarzenia są przetwarzane do czasu jego przeprowadzenia,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora są przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez pracowników i podwykonawców Administratora, którzy zostali do tego upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zwłaszcza sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem, że działania takie mogą uniemożliwić Organizatorowi zapewnienie udziału Uczestnika w wydarzeniu.
  W każdej chwili, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem może zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3
Polityka cookies

 1. W ramach funkcjonowania Strony Internetowej, Organizator pobiera w sposób automatyczny i przetwarza wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze Strony Internetowej. Co do zasady, wyżej opisane dane są oznaczone unikatowym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej.
 3. Celem wykorzystywania plików cookies jest:
 • dostosowanie treści zamieszczonych na Stronie Internetowej do preferencji Użytkownika Strony Internetowej oraz usprawnienie korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb;
 • usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej, umożliwiające ulepszenie jej struktury;
 • utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu) bez potrzeby ponownego logowania na podstronach Strony Internetowej.
 1. Strona Internetowa wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony Internetowej, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia. „Sesyjne” pliki cookies mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu zakończenia korzystania z Strony Internetowej (tj. do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej).
 2. Strona Internetowa wykorzystuje następujące rodzaje danych informatycznych:
 • „funkcjonalne” pliki cookies, zawierające dane dotyczące personalnych ustawień użytkownika Strony Internetowej, w tym zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu pochodzenia użytkownika Strony Internetowej, rozmiaru czcionki itp.;
 •  „wydajnościowe” pliki cookies, zawierające dane dotyczące sposobu i wydajności korzystania z Strony Internetowej;
 •  „reklamowe” pliki cookies, służące przekazywaniu użytkownikowi Strony Internetowej informacji handlowych dotyczących usług świadczonych w zakresie Strony Internetowej;
 • „niezbędne” pliki cookies, od których pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na stronach internetowych Strony Internetowej, np. dane informatyczne wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach Strony Internetowej;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
 • do wykrywania nadużyć dot. autoryzacji dostępu do Strony Internetowej.
 1. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji Użytkownika Strony Internetowej i może zostać przez niego dokonana
  w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są
  w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Organizator informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach Strony Internetowej.
 3. W celu zasięgnięcia obszerniejszych informacji w przedmiocie wskazanych wyżej danych informatycznych, należy zapoznać się z treścią sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.