Przejdź do treści

prof. PP dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski

Absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (2010). W roku 2014 uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej, a w 2019 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki chemiczne. Od 2020 roku jest profesorem Politechniki Poznańskiej. Laureat licznych wyróżnień i nagród, w tym m.in. Stypendium Naukowego Miasta Poznania (2014), Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską (2016), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2020), Nagrody Polskiego Towarzystwo Chemiczne za wyróżniające osiągnięcia naukowe (2020) i wielu innych. Ceniony i wielokrotnie nagradzany dydaktyk. Współautor ponad 120 publikacji w czasopismach z listy JCR, kilku rozdziałów w książkach oraz 7 patentów (parametry bibliometryczne: indeks h=37, jego prace były cytowane ponad 4000 razy). Kierownik lub wykonawca wielu projektów naukowo-badawczych finansowanych m.in. przez NCN, NCBiR oraz MNiSW. Ekspert Narodowego Centrum Nauki. Koordynator wielu przedsięwzięć realizowanych w i poza Politechniką Poznańską, w tym m.in. Lider Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W.

Zainteresowania naukowe prof. PP Łukasza Klapiszewskiego związane są z szeroko rozumiana technologią chemiczną nieorganiczna; technologiami nisko- i/lub bezodpadowymi; zieloną chemią; projektowaniem, charakterystyką i zastosowaniem funkcjonalnych materiałów/biomateriałów/materiałów hybrydowych; wykorzystaniem kompozytów polimerowych, cementowych oraz biokompozytów.