Przejdź do treści

Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej i Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Urodził się 29 września 1970 r. w Grabowie. W 1995 roku ukończył studia na Politechnice Poznańskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera w specjalności technologia chemiczna organiczna. Dalsze swoje losy naukowe i zawodowe Profesor związał z Macierzystą Uczelnią, gdzie pokonywał kolejne szczeble kariery akademickiej, i tak:
– w roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
– w roku 2008 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych;
– w roku 2013 otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych.
Jak widać profesor Teofil Jesionowski jest nie tylko chemikiem, ale przede wszystkim inżynierem i absolwentem Politechniki Poznańskiej. Swoje kompetencje organizacyjne wykorzystuje na wielu płaszczyznach, poczynając od współpracy ze studentami (prodziekan ds. studenckich i ogólnych – kadencja 2008-2012), poprzez działania na rzecz rozwój naukowego (prodziekan ds. nauki, 2012-2016), aż po kontynuację działań w obszarze edukacji ustawicznej i międzynarodowej (prorektor ds. edukacji ustawicznej – kadencja 2016-2020). Od 2020 roku pełni funkcję rektora Politechniki Poznańskiej oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (kadencja 2020-2024). Jest także członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Pasja naukowa, którą od niemal 25 lat konsekwentnie realizuje prof. T. Jesionowski, związana jest ściśle z rozwojem technologii zaawansowanych, funkcjonalnych materiałów, dedykowanych do utylitarnych zastosowań praktycznych, m.in. w przetwórstwie tworzyw sztucznych czy modyfikacji polimerów, unieszkodliwiania zanieczyszczeń wodnych związkami nieorganicznymi i organicznymi, katalizie, jak również w biotechnologii, medycynie czy elektrochemii. Ukoronowaniem dotychczasowych osiągnięć naukowych prof. T. Jesionowskiego jest uzyskanie w 2019 roku członkostwa w Polskiej Akademii Nauk.
Realizacja badań naukowych pozwoliła prof. T. Jesionowskiemu na publikowanie ich wyników w czasopismach o dużym poziomie cytowalności. Prof. dr hab. inż. T. Jesionowski jest współtwórcą wynalazków (w tym międzynarodowych) i zgłoszeń patentowych, a także wdrożeń przemysłowych. Dewizą profesora jest przekonanie, iż tylko współpracując można budować efektywny rozwój naukowy. Od początku swojej pracy na Politechnice Poznańskiej realizuje tę dewizę efektywnie kooperując z jednostkami działalności gospodarczej.
Prof. Teofil Jesionowski jest promotorem w 22 przewodach doktorskich, a wielu jego byłych doktorantów uzyskało najwyższy stopień naukowy.