Przejdź do treści

DR Joanna Poluszyńska

Doktor w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geologia, specjalność – geochemia, stopień uzyskany na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Opolskim na kierunku chemia o specjalności agrobiochemia.

Od 25 lat związana z działającym pod obecną nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki
i Materiałów Budowlanych, gdzie pracuje na stanowisku Dyrektora Centrum Inżynierii Środowiska
w pionie badawczym. Jest współautorką dwóch patentów, będących wynikiem realizowanego projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnych technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania biomasy
w przemyśle materiałów budowlanych i rekultywacji składowisk odpadów wydobywczo-przetwórczych”
i obejmujących wykorzystanie surowców odpadowych w ramach Circular Economy:

  • 240508 „Zestaw surowcowy do wytwarzania klinkieru portlandzkiego”
  • 239674 „Zastosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych energetyki zawodowej do unieszkodliwienia osadów ściekowych

Zrealizowała ponad 50 prac B+R oraz projektów badawczych z obszaru: chemii analitycznej, chemii organicznej, monitorowania środowiska, zagospodarowania odpadów, wykorzystania surowców odpadowych, opracowywania nowych produktów, technologii i metod analitycznych. Jest autorką 47 publikacji naukowych, w tym w miedzynarodowych czasopismach punktowanych. Ekspertka w NCBR oraz NFOŚiGW

Recenzje w czasopismach naukowych

  1. Polish Journal of Sustainable Development
  2. Environmental Research
  3. Archives of Environmental Protection
  4. Water, Air and Soil Pollution
  5. Geology, Geophysics and Environment