Przejdź do treści

Prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz

Prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz urodził się w Łodzi w roku 1952. Studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 1976. Stopnie naukowe doktora (1983) i doktora habilitowanego (2001) w dziedzinie chemii również uzyskał na UMK. Obecna działalność badawcza Profesora jest skoncentrowana na nano-strukturyzowanych materiałach węglowych, takich jak wysokoazotowe węgle aktywne, nanorurki węglowe oraz grafen. Prof. Łukaszewicz jest autorem i współautorem ponad 120 publikacji badawczych, rozdziałów w monografiach oraz patentów. Czynnie uczestniczył w międzynarodowych konferencjach naukowych w Japonii, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Singapurze, Indiach, Kuwejcie, Włoszech, Szwecji, Austrii, na Węgrzech, w Szwajcarii, Korei Południowej oraz Polsce w formie ponad 90 wykładów na zaproszenie, komunikatów oraz posterów. W przeszłości, równolegle z zatrudnieniem w UMK, pracował w firmach Mera-Obreus oraz Sylab-Micromeritics. Odbył wieloletnie staże naukowe w Niemczech (RWTH Aachen – stypendium DAAD 1983-5) oraz dwukrotnie w Japonii (Kyushu University – stypendium Monbusho 1987-1989 oraz visiting researcher 2001). Był autorem, współautorem oraz koordynatorem projektów realizowanych w UMK oraz gminie Toruń współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę ponad 100 mln złotych. Były to m.in. projekty ZUCH UMK, CHEMOKOP, Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, KLUCZ UMK, a ostatnio AS KIER. Obecnie jest kierownikiem grantu badawczego NCN OPUS 12 oraz kierownikiem i wykonawcą grantów wdrożeniowych KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług. Ponadto jest kierownikiem tematu badawczego w ramach współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) oraz współkierownikiem grantu finansowanego przez Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences realizowanego w Kuwait University. Prof. Jerzy P. Łukaszewicz jest wieloletnim ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dla którego przygotował ponad 200 opinii. Recenzował wnioski o granty w ramach programów międzynarodowych Komisja Europejska – 6FP i 7FP, Norway Grants, ERA ENERGY, ERANET, MATERA+, Scientific Cooperation Poland-Taiwan Grants,  Poland-Turkey Grants, The Latvian Council of Science oraz Development and Innovation Funding UEFISCDI. Prof. Jerzy P. Łukaszewicz w latach 2002-2005 był prodziekanem Wydziału Chemii, a w latach 2005-2012 sprawował funkcję dziekana tego wydziału. Od roku 2013 jest dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii oraz do 2022 roku był kierownikiem Katedry Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy Wydziału Chemii UMK. Kieruje Zespołem Technologii Wodorowych i Magazynowania Energii.