Przejdź do treści

Dr inż. arch. Paweł Pedrycz

Badacz i praktyk urbanistyki. Współautor opracowań projektowych, m.in. dla Warszawy, w tym: masterplanów, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, koncepcji zabudowy, studiów wykonalności, wytycznych historyczno-urbanistycznych.

Bada morfologię miejską na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Interesuje się  relacjami między formą miasta a uwarunkowaniami je kształtującymi oraz procesami prowadzącymi do zmiany w środowisku zurbanizowanym. Społecznie zaangażowany w popularyzację architektury i urbanistyki wśród najmłodszych oraz działalność na rzec osób niepełnosprawnych ruchowo.

Członek zespołów eksperckich, m.in. warszawskiej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Przestrzennej przy NIAiU.