Przejdź do treści

Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni jest Kierownikiem Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Studia wyższe ukończyła w 1999 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska PW, uzyskując tytuł magistra inżyniera biotechnologii środowiska. W 2003 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych, a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska. Główny obszar zainteresowań zawodowych to gospodarka o obiegu zamkniętym w odniesieniu do systemów wodno-ściekowych, z uwzględnieniem odzysku zasobów oraz odzysku energii. Autor lub współautor ponad 250 prac, w tym 130 opublikowanych w formie monografii, artykułów oraz  referatów i posterów na konferencjach naukowo-technicznych. Pozostałe prace nieopublikowane stanowią ekspertyzy, raporty ze zrealizowanych projektów badawczych oraz recenzje publikacji naukowych, projektów badawczych, rozpraw habilitacyjnych i doktorskich. Vice-Przewodnicząca grupy roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym.