Przejdź do treści

 Adam Lewandowski 

Burmistrz Śremu. Urodził się 17 grudnia 1958 r. w Śremie. Studia magisterskie ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Poszerzał kwalifikacje i zainteresowania na studiach podyplomowych: Nauki polityczne i informatyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Organizacja i zarządzanie instytucjami oświatowymi na Politechnice Poznańskiej, Zarządzanie samorządem terytorialnym na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W 2008 roku ukończył studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Karierę zawodową rozpoczął w 1981 roku w roli nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie, od 1983 roku w Szkole Podstawowej nr 5, awansując na funkcję dyrektora. Od 1995 roku związany jest z pracą w Urzędzie Miejskim w Śremie. W 2006 roku objął stanowisko burmistrza Śremu i piastuje je do dzisiaj.

Jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich, wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Przewodniczącym Zarządu Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego. Z ogromnym poświęceniem działa na rzecz rozwoju gminy Śrem. Priorytetem w działalności jest zapewnienie opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom, rozwój komunikacyjny, dążenie do ponownego uruchomienia kolei w Śremie, wprowadzanie nowych prośrodowiskowych technologii. Przez wszystkie lata władania gminą zrealizował wiele stawianych przed sobą celów, takich jak m.in. remonty dróg, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, rozbudowa infrastruktury oświatowej, sportowej i rekreacyjnej, informatyzacja urzędu i gminy. Dzięki jego staraniom gmina Śrem jest w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, co umożliwia pozyskiwanie dodatkowych finansowych środków zewnętrznych.

Adam Lewandowski to zwolennik samorządności. Jest inicjatorem wielu rozwiązań, które poprawiają jakość codziennego życia mieszkańców gminy Śrem. Potwierdzeniem dobrego kierunku działań realizowanych z pasją i zaangażowaniem jest kilkakrotny wybór na stanowisko burmistrza.