Przejdź do treści

Marta Pogrzeba

Dyrektor IETU

Od 26 lat pracownik naukowy IETU, do lutego 2022 Ekspert Wiodący IETU w obszarze Remediacji Gleb, Rozwiązań Opartych na Naturze oraz Rolnictwa Miejskiego, a także Sekretarz Naukowy IETU, od marca 2022 Dyrektor IETU.
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, doktor habilitowany nauk rolniczych  w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dyscyplinie ochrona i  kształtowanie środowiska. Specjalność: biotechnologie środowiskowe, inżynieria i ochrona środowiska, ekotoksykologia środowiska. W latach 2011-2022 kierowała w IETU obszarem badawczym Remediacji Gleb, Rozwiązań Opartych na Naturze i Rolnictwa Miejskiego prowadząc badania w ramach projektów krajowych i międzynarodowych dotyczące fitoremediacji (fitoekstrakcja, fitostabilizacja) gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, oceny fitotoksyczności podłoży dla roślin, tworzenia pokryw roślinnych na terenach zanieczyszczonych oraz podłoży zastępczych z materiałów odpadowych. Obecnie koncentruje się na badaniach nad wykorzystaniem roślin energetycznych w procesach remediacji gleb oraz wykorzystania biomasy jako źródła energii. Jest członkiem prezydium Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Programowego Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Fitotechnologicznego. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 90 publikacji. Od września 2019 do stycznia 2022 była Członkiem Zarządu Misji Programu Ramowego Horyzont Europa 2021-2027 w  obszarze „Czyste gleby i żywność” („Soil Health and Food”), zaś w latach 2020-2021 ekspertem w  dwóch grupach fokusowych Komisji Europejskiej EIP AGRI „Protecting agricultural soils from contamination” oraz „Sustainable industrial crops in Europe”. Od 2020 roku jest ekspertem Ministerstwa Edukacji i Nauki wspierającym udział Polski w nowym partnerstwie europejskim w ramach Programu Horyzont Europa „Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym”.